"Romowie, moi sąsiedzi"

Najbardziej dyskryminowani obywatele świata

Według publikacji "Badania UE nt. mniejszości i imigrantów" 55% ankietowanych imigrantów i przedstawicieli mniejszości jest zdania, że dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne jest w ich kraju powszechna, a 37% twierdzi, że osobiście doświadczyło dyskryminacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Największy poziom dyskryminacji odnotowano wobec Romów. Społeczności, która nie posiada własnego państwa.

Polscy Romowie

W Polsce mieszka obecnie około 30 tys. osób należących do mniejszości romskiej. Najwięcej tj. 30-35% ludności romskiej zamieszkuje województwa: małopolskie, dolnośląskie i śląskie. Przeprowadzone w Polsce sondaże pokazują, że niechęć do obcych etnicznie zależy od wielu czynników politycznych i społecznych. Powodem uprzedzeń w dużej mierze jest poczucie krzywd doznanych od przedstawicieli innych narodów - 27%, a także posiadanie przez nich zbyt dużych wpływów i majątku - 16%. Jednak motywy te nie tłumaczą tak dużej niechęci do Romów - aż 60% ankietowanych deklarowało do nich niechęć.

Siła stereotypów

Zdanie "Romowie są postrzegani przez Polaków stereotypowo" zostało pozytywnie ocenione przez 66,8% badanych, natomiast negatywnie odniosło się do niego 9,5% respondentów. Dowodzi to, że ankietowani świadomi są własnego negatywnego zdania o społeczności Romskiej, niemniej jednak nie zamierzają zmienić swoich poglądów. Pozostaje mieć nadzieję, że poniższa publikacja będzie krokiem ku zmianie negatywnych stereotypów związanych z mniejszością Romską w Polsce.

Cel kampanii

 • Chcemy poprawić wizerunek Romów w społeczeństwie polskim
 • Chcemy zwiększyć akceptację i poszanowanie dla społeczności romskiej
 • Chcemy pokazać dyskryminację na tle rasowym jako zjawisko naganne

Do kogo mówimy?

 • Zasadniczno adresatem naszego komunikatu jest ogół dorosłych Polaków
 • Trzonem naszej grupy docelowej będzie mainstream, 25-55, wykształcenie średnie, dochody średnie
 • Kampania będzie odbywała się w województwach: małopolskim, dolnolośląskim oraz mazowieckim

Ich stosunek do społeczności romskiej

 • Ponad 60 % społeczeństwa deklaruje niechęć do Romów
 • Niemal 70 % posługuje się sterotypowym myśleniem o społeczności Romów (kradną, oszukują, itd…)
 • Negatywny wizerunek Romów w społeczeństwie polskim jest silnie utrwalony. Izolacja i brak kontaktów pomiędzy Romami a Polakami dodatkowo te stereotypy pogłębia. Negatywne zachowania pewnych grup nagłaśniane przez media rzutują na wizerunek całej społeczności.

Dyskryminacja

 • Dyskryminacja w swej podstawowym sensie to założenie, że ludzie nie są sobie równi. Oczywistością jest, że ludzie różnią się między sobą. Dyskryminacja zaczyna się wtedy, kiedy z powodu tych różnic zaczynamy ludzi wartościować.
 • Antytezą dyskryminacji jest uniwersalizm założenia, że ludzie, niezależnie od tego kim są, są w swej istocie całkowicie równi. Uniwersalizm nie zakłada zacierania różnic - mówi o tym, że ludzie są całkowicie równi mimo różnic.
 • Zatem żeby walczyć z dyskryminacją nie musimy negować różnic między ludźmi, musimy promować uniwersalizm.

Uniwersalizm

 • Uniwersalizm jako idea pewnie nie jest znany naszej mainstreamowej grupie docelowej. Nigdy o nim nie słyszeli i raczej się nad nim nie zastanawiali.
 • Na szczęście uniwersalizm, choć o tym nie wiedzą, stanowi trzon filozofii, z którą najbardziej się utożsamiają.
 • Uniwesalizm jest esencją chrześcijaństwa - Nie ma Żyda, ani poganina, nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety (Ga 3,28).

Nasza szansa

Wykorzystajmy myśl chrześcijaństwa, aby promować idee uniwersalizmu i przeciwdziałać dyskryminacji.

Insight

Chrześcijaństwo traktowane poważnie to najlepsza wskazówka do moralnego postępowania.

GŁÓWNY PRZEKAZ

ROM TO TWÓJ BLIŹNI, SZANUJ GO JAK SIEBIE SAMEGO

Take out

Nie da się ukryć, Romowie to nasi bliźni. Zgodnie z nauką chrześcijańską należy im się szacunek, miłość i braterskie wsparcie. Muszą zmienić swoje myślenie o Romach i stosunek do nich.


↑ wróć do case studies